Rażące niedbalstwo w zakresie ubezpieczenia mieszkania – gdzie, na jakich zasadach?

Generali to pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na rynku, które wprowadziło (w 2016r.) do ubezpieczeń domów i mieszkań formułę od wszelkiego zapominalstwa. Po pewnym czasie również inne towarzystwa objęły ubezpieczeniem szkody wynikające z rażącego niedbalstwa. Co to oznacza dla ubezpieczających?


Na czym polega rażące niedbalstwo?

Krótko mówiąc, zapominalstwo, zaniedbanie, nieuwaga. Otwarte okno, przez które wszedł do mieszkania złodziej, zostawione żelazko, które spowodowało pożar itd. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych te wszystkie szkody mogą być objęte ubezpieczeniem. W jakich i na jakich zasadach? Czy są jakieś warunki, limity kwotowe? Odpowiedzi poszukamy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.


1. Generali

Za rażące niedbalstwo uznaje się także brak obowiązkowych przeglądów instalacji, np. kominowych, elektrycznych. Niemniej Generali wypłaca odszkodowanie nawet wtedy, gdy brak takiego przeglądu miał wpływ na zaistnienie szkody. Ważne jest natomiast to, że towarzystwo wyznaczyło limity kwotowe:

– 50 tys. zł dla szkód spowodowanych brakiem przeglądów okresowych,

– 10 tys. zł dla kradzieży w przypadku pozostawienia otwartych okien, drzwi wejściowych, garażowych,

– 10 tys. zł dla zalania w przypadku pozostawienia otwartych okien, drzwi tarasowych.

GENERALI OWU


2. Aviva

Również Aviva deklaruje objęcie ochroną skutki rażącego niedbalstwa. W Ogólnych Warunkach można jednak spostrzec następujący zapis:


Komentarz: ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte niewyjaśnione

zniknięcie mienia oraz zwykła kradzież.

Aviva wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie jedynie wtedy, gdy

kradzieży będą towarzyszyły ślady włamania (wybite okno, wyważone

drzwi itp.).


3. Warta

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta zmieniło zapis w OWU i dodało następujący tekst:


WARTA nie odpowiada również za szkody wynikające z:

2) rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego chyba ze zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznosciach wzgledom

słusznosci. Wyłaczenie to nie ma zastosowania w sytuacji, gdy szkoda powstała w nastepstwie pozostawienia: 1) właczonych do instalacji elektrycznej urzadzen do:

prasowania, pielegnacji i modelowania włos.w i ciała, ogrzewania pomieszczen, podgrzewania zywnosci lub wody, a takze lampek choinkowych, 2) na wolnym ogniu,

palniku lub właczonej płycie kuchennej naczyn do podgrzewania zywnosci lub wody, 3) niewygaszonego kominka,"


4. Link4

Link4 również deklaruje objęcie ochroną ubezpieczeniową skutków rażącego niedbalstwa, z tym, że spotkamy w OWU taki zapis:


Link4 nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności za szkody: […]

wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.


Nie ma zatem stuprocentowej pewności co do tego, kiedy takie odszkodowanie zostanie wypłacone i czy w ogóle.

Link4 OWU


5. PZU

W OWU PZU znajdziemy natomiast prosty zapis:


PZU odpowiada również za szkody, które ubezpieczony wyrządził wskutek rażącego niedbalstwa, jeśli szkoda powstała w następstwie pozostawienia: 1) włączonego do instalacji elektrycznej: żelazka, prostow­nicy, lokówki, suszarki do włosów, grzejnika elektrycznego, termowentylatora, kuchenki elektrycznej, tostera, frytkownicy, grilla elektrycznego;2) na wolnym ogniu, palniku, na włączonej kuchence elektrycznej, włączonej płycie kuchennej elektrycznej lub indukcyjnej: naczy­nia służącego do podgrzewania wody lub posiłków;3) niewygaszonego kominka.

PZU OWU


6. Uniqa

Uniqa odpowiada za skutki rażącego niedbalstwa, ale tylko w wariancie MEGA, czyli najwyższym.

Czynności noszące znamiona rażącego niedbalstwa to dodatkowy zakres ubezpieczenia, o który możesz rozszerzyć umowę ubezpieczenia

za dodatkową składką. W takim przypadku będziemy odpowiadać za szkody wyrządzone wskutek czynności noszących znamiona rażącego

niedbalstwa wyrządzone przez ubezpieczającego, ubezpieczonego (w tym również współubezpieczonego) osoby bliskie lub najemcę

ubezpieczonego mienia. Definicję znajdziesz w pkt 316 ppkt 12.